Pris och offerter från hantverkare, målare, snickare, arkitekter, bokföring, marknadsföring, reklambyråer, jurister 
Allmänna villkor för användandet av Servicestart
1. Tillämplighet

Detta användaravtal ("Användaravtalet") beskriver de villkor som gäller för din användning av de tjänster som finns på www.servicestart.com ("Webbplatsen") och dess underdomäner. Dessa tjänster tillhandahålls av Servicestart Sverige AB ("Servicestart"), Övre Slottsgatan 6, 753 10 Uppsala, org. nr. 556670-4564.

Om du endast använder Servicestart i rollen som privatperson och köpare av tjänster kan du använda webbplatsen med begränsade villkor som du finner HÄR

Om du inte accepterar att vara bunden av detta användaravtal har du inte rätt att använda webbplatsens tjänster som tjänsteleverantör. Du måste läsa och godkänna alla villkor i detta användaravtal innan du kan använda webbplatsen och du kan inte undanta (helt eller delvis) tillämpningen av detta användaravtal på dig. Genom att godkänna detta användaravtal godkänner du också att din användning av andra webbplatser som drivs av Servicestart eller dess dotterbolag kommer att regleras av användaravtalet i den händelse det är publicerat på dessa andra webbplatser.

Webbplatsen är inte avsedd för, och får inte användas av personer under 18 år eller användare av Webbplatsen vars medlemskap har stängts av eller sagts upp. Om du registrerar dig som en juridisk person, intygar du att du har behörighet att binda denna juridiska person till detta användaravtal.

Hänvisningar i detta Användaravtal att (i) "vi", "oss" eller "vår" är att Servicestart, (ii) en "användare", "du" eller "din" är att alla registrerade användare av de tjänster som tillhandahålls av Servicestart , (iii) en "köpare" till en användare som efterfrågar kostnadsförslag på en tjänst via webbplatsen och (iv) en "tjänsteleverantör" är att en användare som erbjuder att tillhandahålla en tjänst via Webbplatsen. Rubriker i detta Användaravtal är endast avsedda för referens och inte på något sätt definiera, begränsa, tolka eller beskriva omfattningen av dessa avsnitt.

Tjänsteleverantörer har möjlighet att använda olika bevakningssytem för matchande förfrågningar på Servicestarts plattform. Detta avtal rymmer de Allmänna villkoren för de sk manuella och digitala bevakningssystemen som omfattar alla Användare. En tjänsteleverantör kan även ges möjlighet att teckna ett individuellt avtal med Servicestart, sk avtal via offert, i syfte att skräddarsy dennes bevakning och användande av Servicestarts tjänster. Ett individuellt avtal är endast bilaga till dessa Allmänna villkor för tjänsteleverantörer, det innebär inte att detta avtal inte är tillämpligt för de delar som inte rör det individuella avtalet.

2. Giltighet och ändringar

Servicestart har rätt att överlåta detta användaravtal till en för företaget närstående juridisk person. Användaren har inte rätt att överlåta avtalet. Förbehållet eventuella ändringar som beskrivs nedan, är detta användaravtal giltigt från den 25 maj 2018. Vi förbehåller oss rätten att ändra detta användaravtal när som helst och oavsett anledning, genom att meddela dig ("tillkännagivandet") genom att antingen e-post och / eller lägga upp det ändrade användaravtalet på webbplatsen. Ändringarna i användaravtalet kommer att gälla de nya användare som registrerar sig från den dag då det är publiceras på webbplatsen. Befintliga användare kommer att vara bundna av det ändrade användaravtalet 7 dagar efter den dag då ett tillkännagivande gjordes. Inga andra ändringar av detta användaravtal ska vara giltiga. Observera att olika bestämmelser för meddelande gäller för våra priser enligt punkt 10 nedan.

3. Servicestarts roll

Webbplatsen fungerar enbart som en mötesplats för kontakter mellan köpare och tjänsteleverantörer genom publicering av information som t.ex förfrågningar och leverantörsprofiler och vi är inte ansvariga för något som kan uppstå efter det att du satts i kontakt med en annan användare.

Du är ansvarig för valet av annan användare som du diskuterar eller genomför en affärstransaktion med. Du är även ansvarig för förhandlingar och avtal om villkoren för denna transaktion. När du kommit i kontakt med en annan användare genom webbplatsen, är all kommunikation med, tillhandahållande av information till, eller beslut att godkänna och / eller genomföra en affärstransaktion med användaren, på eget ansvar. Därför ska alla diskussioner eller affärsuppgörelser, betalningar som genomförs och / eller avtal mellan dig och en annan användare av webbplatsen anses ha skett utanför webbplatsen, direkt mellan dig och den användaren och utan medverkan av, eller någon användning av, Servicestart. Vi tar inte något ansvar för en sådan transaktion, diskussion eller betalningar som utförs och / eller avtal mellan dig och en annan användare.

Vi har ingen skyldighet att granska, kontrollera eller övervaka all information (inklusive förfrågningar och leverantörsprofiler) som registreras av användare på webbplatsen. Följdaktligen har vi ingen kontroll över kvalitet, säkerhet eller laglighet i den information som publiceras på webbplatsen eller begärda tjänster, som erbjuds, som tillhandahålls eller betalas som ett resultat av sådana meddelanden, riktigheten av uppgifter som lämnats av användarna och användarnas möjligheter att skapa förfrågan eller betala för tjänster. Vi stödjer, eller rekommenderar inte någon tjänst, information, transaktioner eller användare eller information användare postat på eller hänvisar till på vår sajt. Du kan uppfatta andra användares information som anstötlig, skadlig, felaktig, och vilseledande. Det finns även risk att du kommer i kontakt med okända eller minderåriga personer eller personer som agerar under falska förespeglingar. Genom att använda webbplatsen accepterar du att bära sådana risker och godkänner att Servicestart inte är ansvarig för handlingar eller försummelser av användare på eller utanför Webbplatsen.

I den händelse att du har ett yrkande, ett krav eller riktar åtgärder mot andra användare och och/eller deras användande av webbplatsen, samtycker du till att utöva denna rättighet, yrkande eller talan oberoende av oss, och du håller Servicestart (inklusive våra aktieägare, dotterbolag, koncernbolag, ombud och anställda) fri från alla krav, anspråk, ansvar, skada, förlust, kostnader och utgifter (inklusive juridiska arvoden och kostnader) som härrör från eller på något sätt i samband med sådan rätt, yrkande eller talan. Men vi kan enligt eget gottfinnande, och utan att ha någon rättslig skyldighet att göra det, utreda klagomål som anmälts till oss från användarna, diskutera dem med någon eller alla berörda parter och vidta de åtgärder som vi finner lämpliga. Servicestart kan erbjuda sig att kreditera en användares konto på Servicestart. Detta gäller endast efter att användaren har registrerat en anmälan genom systemet avsett för anmälan av förfrågningar av låg kvalitet. Servicestart förbehåller sig rätten att erbjuda kreditering till användarens konto strikt efter eget gottfinnande. Servicestart har ingen skyldighet att förklara eller informera om skälen till beslutet att kreditera en användares konto eller inte. I händelse Servicestart godkänner en kreditering sker detta till användarens konto på Servicestart, aldrig något bankkonto eller kreditkort.

4. Användaridentitet

Du måste ange en e-postadress och lösenord i samband användarregistrering. Du ansvarar för alla handlingar som utförs med denna e-postadress och lösenord på Webbplatsen och du har endast rätt att använda webbplatsen som inloggad med din egen e-postadress och lösenord. Du ska göra allt du kan för att hålla din e-postadress och lösenord säkert och bör inte meddela dessa till någon annan person. Du får inte heller tillåta, direkt eller indirekt, någon annan person att använda din e-postadress eller lösenord för att komma in på ditt konto på webbplatsen.

Servicestart kan inte garantera identiteten hos användare, ej heller deras lämplighet att ställa förfrågan, erbjuda tjänster, tillhandahålla och / eller betala för en tjänst. Ej heller riktigheten av den information som användare lägger ut på webbplatsen eller någon feedback eller information som täcker användaromdömen eller andra kommentarer skapade av användare. När du väl har satts i kontakt med en annan användare, rekommenderar vi dig att kommunicera direkt med användaren för att ställa eventuella frågor du har eller för att kontrollera identitet eller uppgifter som lämnats av användaren, samt att fastställa lämplighet eller de potentiella riskerna med den användaren och risken med att genomföra en transaktion med honom/henne, inklusive deras förmåga att lagligen erbjuda och tillhandahålla tjänster där du bor. Du kan också välja andra externa medel för att göra en sådan kontroll (t.ex ett officiellt bolagsregister, tillhörighet i eller genom att begära en förteckning över deras kvalifikationer eller tjänsteleverantörens kundreferenser).

5. Betyg & omdömen

Webbplatsen innehåller ett system betyg och omdömen så att köpare kan lämna sina synpunkter och åsikter till andra användare av Webbplatsen om tjänsteleverantörer de anlitat. Upphovet till dessa omdömen och betyg är således den enskilda användaren och inte Servicestart. Som köpare, godkänner du att alla betyg och omdömen du registrerar på Webbplatsen baseras på faktiska erfarenheter av tjänster som erhållits från tjänsteleverantörer du anlitat genom Servicestart. Omdömena ska vara rättvisa och korrekt återspegla dina synpunkter och åsikter om tjänsteleverantören och den utförda tjänsten. Omdömen får inte vara kränkande, vilseledande, ärekränkande, i strid med gällande lag eller förordning eller för att orättvist påverka eller skada en annan användare, deras rättigheter eller anseende eller för att undergräva betygssystemets integritet. Servicestart förbehåller rätten att redigera och helt ta bort betyg och användaromdömen som bryter mot något av ovanstående förhållningsregler.

Du accepterar att inte marknadsföra eller på annat sätt sprida betyg på Servicestart utanför webbplatsen. Dessutom får du inte importera betyg från andra webbplatser till webbplatsen eftersom sådana kommentarer inte utgör synpunkter och åsikter från användare på webbplatsen. Eftersom att varje betyg och omdöme är skapat av användare och inte av Servicestart kan vi inte ta något ansvar för förluster som uppkommit som ett resultat av betyg eller omdömen som publiceras på webbplatsen.

6. Skyldighet att följa gällande lag

Du får inte begära, erbjuda, utföra eller betala för tjänster som är olagliga eller i strid med gällande lag, förordning eller domstolsbeslut eller till skada för någon person eller egendom. Vi tar inte något ansvar för att skydda användare från olagliga eller skadliga tjänster, i den händelse sådan förmedlas via webbplatsen, eller för att säkerställa att tjänsterna uppfyller krav som köparna ställer. Du bör inte utgå från att: (i) en begäran, ett erbjudande, tillhandahållande och / eller betalning av eller för någon tjänst som avses på webbplatsen kommer att vara laglig och ofarlig för människor eller egendom, eller (ii) du får göra vad andra användare gör, även om du har genomfört liknande transaktioner i det förflutna. Därför accepterar du ansvar för lagligheten i dina handlingar enligt de lagar och förordningar som gäller för dig eller det företag du representerar.

Du förbinder dig att följa alla lagar och förordningar som gäller för din förfrågan, tjänsteerbjudande, tillhandahållande och / eller betalning för tjänster som följer av din användning av Webbplatsen. Du får inte skicka någon förfrågan, registrera en leverantörsprofil eller annan information på webbplatsen som leder till att du eller annan användare bryter mot gällande lag eller förordning.

7. Tjänsteleverantörer

Som leverantör av en tjänst måste du se till att du har laglig möjlighet att erbjuda och tillhandahålla denna tjänst i den jurisdiktion där den ska utföras. Du bör beskriva ditt tjänsteerbjudande och relevant information till en köpare i din leverantörsprofil eller genom annan information som du lägger upp på webbplatsen. Du bör endast ta med information av betydelse för tillhandahållandet av tjänster till användare av Webbplatsen och du ansvarar för att du har rätt att använda all den information du publicerar på webbplatsen. Vi tar inte något ansvar för valet eller lämpligheten av de kategorier du väljer att erbjuda eller om dessa val gör att du kan få kontakt med en eller flera köpare. Vi tar inte heller ansvar för om de kontakter du eventuellt får är lämpliga för dig eller passar ditt schema. Vi garanterar inte att du ska få förfrågningar från intresserade köpare, ej heller att du ska lyckas nå en överenskommelse om att sälja dina tjänster till någon köpare, eller att du kommer få betalt i det fall du ingår avtal med köparen om försäljning av dina tjänster.

Om du ingår avtal med köpare om att leverera en tjänst kan du bli ansvarig för eventuella förluster eller kostnader som följer av en underlåtenhet att utföra den tjänst som överenskommits. Vi är inte en part, och har därför inget ansvar för, varje relation, kommunikation, betalning eller transaktion mellan dig och en köpare som följer av förfrågan på webbplatsen eller du har kontakt med köpare via Webbplatsen.

8. Köpare

Om du skapar en förfrågan på webbplatsen, bör du se till att du är bemyndigad att beställa tjänsten och att du kan betala för den tjänst som förfrågan avser. Du bör även tänka på tydligt beskriva den tjänst du söker i din förfrågan. Din förfrågan ska endast innehålla information som kan vara av betydelse för tillhandahållandet av tjänsten och du ansvarar för att du har rätt att lämna ut informationen i din förfrågan. Alla förfrågningar bör anmälas under en lämplig kategori. Vi tar inte något ansvar för valet eller lämpligheten av tjänstekategorier eller om de ger dig möjlighet att komma i kontakt med en eller flera tjänsteleverantörer som passar ditt uppdrag, din geografiska plats eller ditt tidsschema. Dessutom kan vi inte garantera att du får någon kontakt med leverantör, ej heller att du ska lyckas nå en överenskommelse om att du kommer lyckas köpa tjänsten.

Om du ingår avtal med tjänsteleverantör om att köpa en tjänst kan du bli ansvarig för eventuella förluster eller kostnader som följer av en underlåtenhet att köpa den tjänst som överenskommits. Vi är inte en part, och har därför inget ansvar för, varje relation, kommunikation, betalning eller transaktion mellan dig och en tjänsteleverantör som följer av förfrågan på webbplatsen eller du har kontakt med via Webbplatsen.

9. Manipulation

Du får inte manipulera priser eller andra användares aktivitet, inklusive betyg och omdömen, på webbplatsen. Utan undantag, får du inte: (a) svara på en förfrågan du själv skapat, eller ge uppdrag någon person att göra det för din räkning, (b) skapa en förfrågan utan avsikt att ta emot förslag från de tjänsteleverantörer som svarar på denna förfrågan eller för att sättas i kontakt med tjänsteleverantörer av någon annan anledning, (c) kontakta en köpare som skapat en förfrågan på webbplatsen för att erbjuda andra tjänster än de som beskrivits i förfrågan, eller (d) skapa en förfrågan eller registrera en leverantörsprofil under falska förespeglingar eller i syfte att vilseleda andra användare.

10. Avgifter

Det är gratis att skapa förfrågningar på webbplatsen. Även om det är kostnadsfritt att vara anmäld som användare i rollen köpare av tjänster på webbplatsen kommer du alltid vara ansvarig för dina egna accesskostnader till internet och mobiltelefoni, om de krävs för att du ska få tillgång till webbplatsen. Tjänsteleverantörer betalar en avgift för att kunna besvara förfrågningar de matchas till. Tjänsteleverantörer kan även välja att prenumerera på medlemsförmåner som innebär avgifter. Alla betalningar som sker mellan olika användare, köpare och säljare av tjänster, sker utanför webbplatsen.

Krediter eller gratispott, uttryckt i SEK eller annan valuta, som kan finnas tillgängliga på en användares konto, är inte möjliga att omvandla till kontanter, oavsett om dessa krediter har skapats genom en betalning, återköp, gratis prova-på pott eller på annat sätt. Du godkänner att vi får ta ut avgifter för att visa kontaktuppgifter till en Användare som anmält en förfrågan på webbplatsen, oavsett om du betalar för denna information som en engångsbetalning, månadsbetalning eller på annat sätt. Servicestart har rätt att vänta med att debitera dig tills din skuld till oss överstiger ett visst belopp eller är äldre än ett visst antal dagar. Servicestart kan därför utnyttja rätten att samla ihop flera tidigare köp på webbplatsen till en samlad debitering. Priset på kontaktuppgiften till köpare som tas ut kan variera beroende på vilken typ av tjänst begärs, det förväntade omfattningen av arbetet som förväntas samt allmän efterfrågan på den typ av förfrågningar från tjänsteleverantörer anslutna till Servicestart. Vi kan ändra våra avgifter när som helst och alla ändringar tillämpas omedelbart. Varje pris för kontaktinformation eller förmåner visas alltid innan betalningen sker på den Manuella bevakningsplattformen. På den Digitala bevakningsplattformen bestämmer Tjänsteleverantören sitt eget maxpris per kategori förfrågningar i förväg. Det pris Tjänsteleverantören betalar för matchande förfrågningar kommer alltid vara lika med eller lägre än det valda maxpriset. Om ett Individuellt avtal har ingåtts mellan Servicestart och Tjänsteleverantören kan prisinformation istället ersättas av information om kvarvarande tillgängliga förfrågningar eller budget och avgifter specificeras i de Individuella avtalet.

Tjänsteleverantörer erbjuds att uppgradera sitt medlemskap på Servicestart med olika förmåner. Tillgängliga förmåner är (1) Månadspott, (2) Prioriterad/Standard leverans (3) Utökad profil, (4) Hemsida, (5) Sökmotoroptimering av egen hemsida. Alla Tjänsteleverantörer som uppgraderar sitt medlemskap på webbplatsen med förmån går med på att göra en månatlig och återkommande förskottsbetalning till sitt Servicestart konto för att täcka kostnaden för förmånen. Förmånen Sökmotoroptimering faktureras i efterskott baserat på utfall föregående månad. Med förmånen månadspott ges Tjänsteleverantören rätt till rabatterade avgifter för att köpa kontaktinformation. Storleken på denna rabatt kommer att vara beroende av storleken på den månatliga förskottsbetalning som Tjänsteleverantören väljer. Förmånen Prioriterad och Standardleverans erbjuds på den Manuella bevakningsplattformen som ett verktyg för att låta Tjänsteleverantören styra hur snabbt information om nya förfrågningar tas emot. Förmånen Utökad profil ger Tjänsteleverantören verktyg att öka sin synlighet på webbplatsen och i kommunikation riktad mot köpare de kontaktar. Förmånen Hemsida innebär att Servicestart utvecklar och driver en egen Hemsida till Tjänsteleverantören. Alla medlemsförmåner förlängs automatiskt med ytterligare en månad om de inte avslutas. Avslut av medlemsförmåner skall göras av Tjänsteleverantören själv på sitt Servicestartkonto. Effekten av avslutet är omedelbar. I den händelse Tjänsteleverantören har ingått en sk Individuellt avtal (avtal via offert) kan det förekomma bindningstid för ändringar och avslut.

Tjänsteleverantören är ansvarig för att betala alla avgifter i samband med användandet av vår tjänst och vår webbplats samt alla tillämpliga skatter. Du godkänner att vi får skicka dig fakturor i elektroniskt format via e-post eller på annat sätt. Om inget annat anges är alla avgifter i svenska kronor. Mervärdesskatt och andra skatter kan gälla för ditt köp. I den händelse ditt företags hemvist är utanför Sverige men inom EU kan ditt köp vara momsbefriat. Genom att uppge ditt företags riktiga uppgifter säkerställer du att din betalning blir korrekt. I den händelse du lämnat felaktiga företagsuppgifter kan du bli skyldig att betala tillämpliga skatter och avgifter i efterhand.

Varje leverantör kan välja bland tillgängliga betalmetoder, tex kortbetalning. Om den valda betalmetoden misslyckas kan Servicestart ta betalt genom någon av de övriga betalmetoder som finns tillgängliga för leverantören. Betalningar processas av Servicestart AB, Servicestart Sverige ABs moderbolag.

11. Hantering av användarinformation
11.1 Allmänt

"Din användarinformation" definieras som all information som du lämnar till oss eller andra användare inom Servicestarts webbplats såsom under registrering av företagsuppgifter, betyg och omdömen samt annat innehåll som du postar på webbplatsen. Du är ensam ansvarig för Din Information och vi agerar endast som en kanal för din distribution och publicering av din information. Du intygar att din information är sann, korrekt och inte vilseledande och att du använder webbplatsen i god tro med syftet att begära och / eller erbjuder sig att tillhandahålla tjänster i enlighet med villkoren i detta Användaravtal. Vid registrering som användare godkänner du att Servicestart eller Servicestart officiella partner har rätt att kontakta dig via e-post, telefon, SMS eller andra på andra sätt för att informera dig om information som publiceras på webbplatsen (inbegripet förfrågningar), förändringar, erbjudanden eller nyheter om webbplatsen eller erbjudanden från officiella partners. Genom att registrera dig som användare och godkänna detta Användaravtal, samtycker du till användning och utlämning av din information, liksom vår användning av cookies i enlighet med vår Sekretesspolicy.

11.2 Din användarinformation och dina aktiviteter på vår webbplats får inte:
 • Vara falska, felaktiga eller vilseledande.
 • Vara kränkande eller hotfulla, kränkande, nedsättande, eller i strid med upphovsrätten, förtroenden, integritet eller andra rättigheter.
 • Kränker tredje parts upphovsrätt, patent, varumärke, affärshemlighet eller annan äganderätt eller publiceringsätt eller privatliv.
 • Vara bedräglig eller innebära tillhandahållandet av olagliga tjänster.
 • Strida mot tillämpliga lagar eller förordningar (inklusive men inte begränsat till, lagar som reglerar konsumentskydd, arbetsrätt, illojal konkurrens, antidiskriminering och falsk marknadsföring).
 • Vara obscent, oanständigt eller innehålla barnpornografi.
 • Skapa ett ansvar för oss, så det påverkar våra rättigheter eller anseende eller leder till att vi förlorar (helt eller delvis) våra användare eller deras tjänster, internetleverantörer eller andra leverantörer.
 • Vara avsett för ett annat syfte än att ställa förfrågan eller erbjuda sig att tillhandahålla tjänster eller aktiviteter på Webbplatsen eller andra aktiviteter som är olämpliga för vår verksamhet eller våra användare.
 • Via din användarinformation länka direkt eller indirekt till varor eller tjänster som är förbjudna eller som du inte har rätt att länka till eller inkludera enligt detta Användaravtal.
 • Innehålla virus, trojanska hästar, maskar eller något annat för att störa, avbryta eller störa den normala operativa driften av en dator, avlyssna datainformation, göra dataintrång, kopiera eller stjäla information om något datasystem eller andra användares information.
 • Orsaka webbplatsen stängs ner, blir skada skadad, fungerar mindre effektivt eller på andra sätt påverka webbplatsen så att den fungerar sämre.
11.3 Rätt att publicera din användarinformation

Genom att registrera din användarinformation på webbplatsen ger du Servicestart rätt att använda och publicera denna. Du överlåter rättigheterna till den text du skapar på webbplatsen och eventuella bilder du publicerar till Servicestart utan begränsning. Personliga kontaktuppgifter såsom namn, email och telefonnummer tillhör Användaren. Om Användaren önskar att dessa tas bort från tjänsten ska meddelande skickas till Servicestart med önskemål därom.

11.4 Tillträde och hinder

Du intygar att du inte kommer använda någon robot, spindel, skrapa eller andra automatiserade metoder för att få tillgång till webbplatsen för något syfte eller använda andra åtgärder för att kringgå eller undvika åtgärder som vi kan använda för att hindra eller begränsa tillgång till webbplatsen. Dessutom intygar du att du inte kommer: (i) vidta åtgärder som medför en orimlig eller oproportionerligt stor belastning på vår infrastruktur, (ii) kopiera, reproducera, modifiera förfrågningar från Webbplatsen. Du får inte heller, distribuera eller visa innehåll från webbplatsen för allmänheten (utom Din egen användarinformation) utan att erhållit vårt skriftliga tillstånd från och, i förekommande fall, berörd tredje part, (iii) störa eller försöka störa arbete med webbplatsen eller någon verksamhet som bedrivs på Webbplatsen, (iv) reproducera större delar av vår webbplats eller göra systematiska scanningar av webbplatsen utan vårt skriftliga medgivande (v) använda webbplatsen för att skicka spam, kedjebrev eller allmänt reklammaterial, marknadsföring och / eller reklam, med undantag för din egen användarinformation som publiceras på webbplatsen i enlighet med detta användaravtal.

11.5 Användning av andra användares information

Vår webbtjänst gör det möjligt för tjänsteleverantörer att få tillgång till kontaktinformation till köpare av tjänster mot betalning av en avgift (oavsett om det gäller en enstaka kontaktuppgift, genom att använda en förskottsbetald pott eller på annat sätt) eller enligt överenskommelse med oss. Genom att acceptera detta Användaravtal som köpare, accepterar du att vi har rätt att spara och visa dina kontaktuppgifter för vissa tjänsteleverantörer och därmed godkänner du att dessa tjänsteleverantörer kan kontakta dig i samband med din förfrågan. De tjänsteleverantörer som sätts i kontakt med dig genom tjänsten är också bundna av detta Avtal.

Servicestart och Användaren, när den tar rollen som tjänsteleverantör i Servicestarts system, är överens om att Servicestart är personuppgiftsansvarig och Användaren dess personuppgiftsbiträde vad gäller samtliga eventuella personuppgifter som Servicestart låter Användaren ta del av för att uppfylla sina skyldigheter enligt detta Avtal. Användaren ska säkerställa att alla åtgärder som krävs har vidtagits (och kommer att vidtas på löpande basis när så krävs) för att säkerställa att Användarens eventuella behandling av sådana personuppgifter sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning, innefattande Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679 (”GDPR”). Om Användaren som ett led i uppfyllandet av sina skyldigheter enligt detta avsnitt 11 bedömer eller önskar att Användaren och Servicestart ska ingå ett personuppgiftsbiträdesavtal är Användaren och Servicestart överens om att Servicestarts standardpersonuppgiftsbiträdesavtal ska användas. Servicestarts standardpersonuppgiftsbiträdesavtal kan erhållas genom att kontakta Servicestart. Användaren ska under detta Avtals giltighetstid och därefter hålla Servicestart skadelös från alla former av skador och förluster som Servicestart lider som en följd av Kundens bristande fullgörande av sina skyldigheter enligt detta avsnitt 11.

Om en förfrågan inte får svar kan Servicestart utöka marknadsföringen av denna förfrågan i sitt nätverk av officiella partners. Om detta händer kommer Servicestart skicka ett e-postmeddelande till användaren till dennes registrerade e-post adress. En obesvarad förfrågan vidarebefodras endast till en partner och kommer sedan att vara stängd i Servicestarts system. När detta händer Servicestart har rätt att ta ut en avgift från partnern. För en användare som ställer förfrågan är dock Servicestart kostnadsfri.

Genom att godkänna detta Användaravtal, intygar du att, när det gäller andra användares personliga information som du får del av via webbplatsen (oavsett om det gäller en tjänsteleverantör eller köpare) eller genom kommunikation från Servicestart, Du endast ska använda sådana uppgifter: (i) för Servicestart-relaterade meddelanden som inte är oönskad reklam och dessutom relatera till ditt verkliga intresse i en transaktion genom kontaktuppgifter via Webbplatsen, (ii) för att kunna ställa förfrågan om köp av tjänster eller erbjudande av tjänster via webbplatsen; (iii) för varje annat ändamål som sådan användare uttryckligen samtycker efter tillfredsställande upplysningar om syftet (n), och (iv) i enlighet med tillämpliga lagar och bestämmelser, inklusive utan begränsning dataskydd och lagar rörande privatlivet. Dessutom får du inte under några omständigheter visa personlig information om annan användare till tredje part utan användarens medgivande efter tillfredsställande upplysningar om syftet. Observera att polis och myndigheter kan ges andra rättigheter i den händelse om misstanke om brott.

Du får inte lägga till Servicestart eller vår personal eller våra användare till din e-post eller kundlista (e-post eller fysisk post) eller databas utan deras uttryckliga skriftliga medgivande. Du intygar att du inte kommer använda sajten som en källa till marknadsföring. I de fall användare du varit i kontakt med via sajten samtycker, måste du ge användarna en möjlighet att avlägsna sig från din lista eller databas och en möjlighet att granska vilken information du har samlat in om dem.

12. Brott mot avtalet och uppsägning

Servicestart har rätt att begränsa ditt användande av webbplatsen, utfärda varning om avstängning, tillfälligt stänga av ditt konto och ta bort publiceringen av din information på webbplatsen. Servicestart har rätt vägra att tillhandahålla våra tjänster till dig utan förvarning, ansvar och ytterligare skyldigheter för vår del om (a) enligt vår mening, du bryter mot detta Användaravtal, (b) vi inte kan kontrollera eller verifiera all information som du angivit, eller (c) anser vi att din aktivitet på webbplatsen är bedräglig eller bryter mot gällande lag eller annan författning eller kan orsaka oss ekonomisk eller juridisk skada eller påverkar våra, eller övriga användares, rättigheter eller på ett negativt sätt. I den händelse vi avstår att agera på en överträdelse av våra regler av dig eller av annan användare, innebär inte att vi avstår vår rätt att agera på efterföljande eller liknande brott. Dessutom kan vi ändra, avbryta eller ställa in samtliga eller en del av, tillfälligt eller permanent, våra tjänster eller säga upp detta användaravtal utan förvarning och ytterligare förpliktelser. I händelse av Servicestart sägare upp användaravtalet efter en del av en månad eller annan betalning period passerat kommer vi att återbetala den del som alla avgifter betalas i förskott av dig för denna månad eller den period som förskottsbetalningen avsåg, men vi har ingen skyldighet att återbetala alla andra avgifter du betalat.

Du ansvarar själv för att avsluta de tjänster du använder på webbplatsen genom ditt användarkonto på Servicestart. Du kan när som helst ändra eller ta tillbaka användarinformation du angivit via ditt konto. Uppgifter om email-adress, organisationsnummer måste meddelas Servicestart innan ändring sker. Observera att det kan ta en någon dag innan dina uppgifter ändras/tas bort från webbplatsen.

Avsnitten 3 (Servicestarts roll), 10 (Avgifter), 11 (Hantering av användarinformation), 13 (Servicestarts hantering av användarinformation), 14 (Ingen garanti), 15 (Ersättning vid skada), 16 (Ansvarsbegränsning), 17 (Diverse) och 19 (Skyldighet att följa gällande lag) gäller även efter uppsägning av detta Användaravtal.

13. Servicestarts hantering av användarinformation

Vi kommer att skydda användarnas information i största möjliga mån. Samtidigt som vi kommer att, förbehållet villkoren i detta användaravtal, vidta rimliga försiktighetsåtgärder för att spara din information i en säker miljö, kan vi inte ta något ansvar för extern information eller information som inte lagts ut på webbplatsen. Vi förbehåller oss rätten att spara, använda, överföra eller visa din information till tredje parter som vi anser nödvändiga för att (a) efterleva gällande lagar, bestämmelser, juridiska processer eller begäran från myndigheter (b) upprätthålla detta Användaravtal genom att undersöka eventuella brott mot avtalet och lösa tvister, (c) upptäcka, förhindra eller på annat sätt ta itu med bedrägeri, säkerhetsproblem eller tekniska problem, och (d) skydda rättigheter, egendom, säkerhet eller anseende för Servicestart, våra användare, dotterbolag, styrelse, anställda, samarbetspartners och allmänheten.

Om du har invändningar mot hur din användarinformation sparas, används eller distribueras ska du inte registrera dig som användare på webbplatsen.

Om du efter registrering på webbplatsen vid en senare tidpunkt önskar ta tillbaka ditt medgivande till hur Servicestart hanterar eller lagrar din information ska du meddela oss detta via detta formulär. Du har rätt att få din användarinformation borttagen ur Servicestarts databas.

14. Ingen garanti

Vi (och våra aktieägare, dotterbolag, koncernbolag, styrelse, ombud och anställda) kan inte garantera kontinuerlig, oavbruten eller säker tillgång till våra tjänster. Driften av webbplatsen kan störas av många faktorer utanför vår kontroll. Webbplatsen och våra tjänster tillhandahålls i "befintligt skick" och vi kan inte garantera deras tillgänglighet eller att de fungerar korrekt vid varje tidpunkt.

15. Skadestånd

Du accepterar att ersätta och hålla oss och (om tillämpligt) våra aktieägare, dotterbolag, koncernbolag, styrelseledamöter, agenter och anställda, skadeslösa från alla krav, anspråk, ansvar, skada, förlust, kostnader och utgifter, inkluderat juridiska avgifter och kostnader på grund av eller till följd av Ditt brott eller påstådda brott mot detta Användaravtal eller ditt brott eller påstådda brott mot lagar eller regler eller rättigheter för tredje part (inklusive andra användare).

16. Ansvarsbegränsning

I den utsträckning som krävs enligt gällande lag, ska ingenting i detta Användaravtal begränsa eller utesluta vårt ansvar för bedrägeri ,dödsfall eller kroppsskada på grund av vårdslöshet eller försummelse av våra styrelseledamöter, chefer, ombud eller anställda om detta fastställts av en domstol i behörig jurisdiktion. Med förbehåll för ovanstående ansvarar inte vi (inklusive våra aktieägare, dotterbolag, koncernbolag, tjänstemän, direktörer, ombud och anställda) för eventuella förluster, även ekonomisk förlust, förlust av goodwill eller rykte, avbrott i verksamheten, förlust av affärsinformation eller andra uppgifter eller andra särskilda, indirekta, oförutsedda skador eller följdskador (inklusive vårdslöshet) som uppstår till följd av eller i samband med detta Användaravtal.

Vi (inklusive våra aktieägare, dotterbolag, koncernbolag, tjänstemän, direktörer, ombud och anställda) har inget ansvar av något slag (inklusive ansvar för försumlighet) för handlingar eller underlåtenhet av användare av Webbplatsen, leverantörer av telekommunikationstjänster eller Internet-tjänster eller fel i sina nät och utrustning.

E-post, SMS eller andra meddelanden och information som skapas automatiskt genom användares (inklusive information om dina aktiviteter på webbplatsen som tjänsteleverantör) är inte under vår redaktionella kontroll. Dessa meddelanden kan skickas och denna information kan publiceras på webbplatsen oredigerade och / eller okontrollerad av oss och avspeglar därför inte nödvändigtvis våra åsikter och / eller tro och kan vara inkorrekt. Vi tar inget ansvar för skada som kan ha uppkommit till följd av handlingar baserade på denna information.

17. Diverse

Om någon bestämmelse i ett avsnitt, punkt, stycke eller mening i detta Användaravtal anses vara ogiltig eller ogenomförbar, ska sådan bestämmelse strykas och de återstående bestämmelserna ska kunna verkställas. Du godkänner att Servicestart får överlåta, överföra eller lägga ut någon av sina rättigheter enligt detta användaravtal utan ditt medgivande. Du får inte överlåta, överföra eller lägga ut någon av dina rättigheter enligt detta användaravtal utan tillstånd av Servicestart. Du och Servicestart är oberoende parter, och ingen agentur, partnerskap, joint venture, arbetstagare-arbetsgivare eller franchisegivare-franchisetagare relation är avsett att skapas av genom detta Användaravtal.

Detta Användaravtal utgör hela överenskommelsen och avtalet mellan oss med avseende på dess innehåll och ersätter alla tidigare meddelanden, föreställningar och arrangemang, antingen skriftligt eller muntligt (andra än bedrägligt beteende) och du är överens om att inte åberopats skall placeras på någon förklaring, representation eller uppgifter från en part utanför detta Användaravtal. I den händelse ett Individuellt avtal ingås mellan en Tjänsteleverantör och Servicestart utgör detta bilaga till dessa Allmänna villkor.

Förutom vad som sägs i detta Användaravtal, har en person som inte är part i detta Användaravtal ingen avtalsmässig rätt att hävda något villkor i detta Användaravtal. Detta påverkar inte de rättigheter eller skyldighet en den tredje part som anges i detta Användaravtal, eller som kan vara tillämpligt vid sidan av denna lag.

18. Meddelanden

Om inget annat uttryckligen anges, ska eventuella klagomål, frågor eller meddelanden till Servicestart skickas med e-post till support@servicestart.com och meddelanden till dig kommer att skickas till den e-postadress som du angivit vid registreringen av ditt konto på Servicestart, eller med rekommenderat brev.

19. Tillämplig lag och efterlevnad

Detta användaravtal skall regleras av och tolkas i enlighet med svensk lag och eventuell tvist rörande detta Användaravtal ska avgöras av svensk domstol.